Ga naar de inhoud
Home » Addendum 2

Addendum 2

Addendum 2 bij zaaknummer T2024-527

(904 – Brief aan College en Gemeenteraad betreffende Verkeers(on)veiligheid Langbroekerdijk) 

Datum 18 maart 2024 

Geachte Gemeenteraad en College, 

Sinds wij 17 januari jl. onze brief aan u richten, op 13 februari aangevuld met een addendum, is er belangrijke nieuwe informatie tot ons gekomen met betrekking tot één van de twee hoofdproblemen: de verkeersdruk. Deze informatie delen we graag met de Gemeenteraad en het College middels dit tweede addendum (A).

Daarnaast hebben zich in de tussenliggende periode diverse nieuwe belanghouders achter onze dringende oproep geschaard. Ook deze delen we graag met u middels dit schrijven (B).

A. Financiële gevolgen van de verkeersdruk op de Langbroekerdijk voor de gemeente

Naast de gevolgen voor verkeersveiligheid, leefbaarheid en natuur, blijkt de te hoge verkeersdruk ook grote financiële gevolgen voor de gemeente te kunnen hebben:

Op 13 maart 2024 spraken we als bewoners van de Langbroekerdijk met Winfried van Leeuwen, Gebiedsbeheerder Kromme Rijn voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (ook wel ‘HDSR’ of ‘het waterschap’). Het Hoogheemraadschap regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland, en de Langbroekerwetering valt in dat systeem als primaire watergang onder haar verantwoordelijkheid.

Primaire watergang de Langbroekerwetering heeft binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een totale lengte van 5.100 meter. En langs dit deel van de wetering loopt een even zo lang deel van de Langbroekerdijk.

Als bewoners van de Langbroekerdijk hebben we aangegeven dat de hoeveelheid (zwaar) verkeer toeneemt. Kentekenonderzoek van de gemeente uitgevoerd door Royal HaskoningDHV bevestigt dit: tussen 2011 en 2018 verdubbelde het aantal gemotoriseerde voertuigen dat dagelijks over de dijk rijdt1. Bermtegels worden weggedrukt, bermen kapot gereden en meerdere keren per week moet de gemeente witte bermpalen vervangen.

HDSR geeft aan de dijk dat door een combinatie van factoren uitdijt. Eén hiervan is de toename van het verkeer wat in combinatie van trillingen bijdraagt aan de afkalving. En het is het Hoogheemraadschap ambtshalve bekend dat er al op verschillende delen van de Langbroekerdijk afkalving plaatsvindt. Voorbeelden van deze afkalving van de Langbroekerdijk zijn o.a. te vinden bij de t-splitsing met de Rijsenburgselaan en bij Kasteel Sterkenburg.

Kosten voor gemeente Utrechtse Heuvelrug: €5.100.000?

Als de afkalving doorzet heeft dit gevolgen voor de Langbroekerdijk die zal wegzakken, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Een van de maatregelen om dit op te vangen is het plaatsen van een houten beschoeiing.

Het beschermen van de oever en hiermee de Langbroekerdijk komen voor rekening van de aangrenzend eigenaar (in dit geval de gemeente Utrechtse Heuvelrug). Een schatting van de kosten van onderwaterbeschoeiing ligt op €500-€1.000 per strekkende meter.

Uitgaande van de 5.100 meter lengte van de Langbroekerdijk binnen de gemeente, kunnen de totale kosten van het niet fors reduceren van de verkeersdruk oplopen tot ruim 5 miljoen!

Versneld toenemende verkeersdruk

Tegelijkertijd hebben bewoners van de Langbroekerdijk gegronde redenen om zich zorgen te maken over tegengestelde bewegingen die de verkeersdruk juist versneld laten toenemen:

1.Zowel Wijk bij Duurstede als Odijk hebben grootse nieuwbouwplannen. De hierdoor te verwachten extra verkeersstromen zijn onderzocht door Sweco (Mobiliteitsscan N229)2. Sweco voorspelt een forse toename van verkeer op diverse verkeerspunten die nu al als knelpunten worden bestempeld en die de oorzaak zijn van het meeste sluipverkeer. De verwachting is dat de nieuwbouw leidt tot een verdere toename van gemotoriseerd sluipverkeer op de Langbroekerdijk, en Sweco besluit het rapport dan ook met de aanbeveling om (verkeers)maatregelen te treffen, gericht op het voorkomen van stuipverkeer op de wegen door het buitengebied. 

Deze maatregelen zijn tot op heden niet getroffen.

2.Het provinciaal beleid is om de snelheid op 20% van de N-wegen in Utrecht aan te passen van 80 km/u naar 60 km/u3. Deze verlagingen zullen de druk op het buitengebied en de Langbroekerdijk in het bijzonder verhogen: immers het voordeel van een N-weg t.o.v. een erfontsluitingsweg is de hogere snelheid die mag worden gereden op de N-weg. Zodra dit voordeel vervalt, zal nog meer gemotoriseerd verkeer ervoor te kiezen om een sluiproute te nemen over de veelal kortere routes door het buitengebied en daarmee over de Langbroekerdijk, die nu al kampt met een te hoge verkeersdruk.

De oplossing: alleen bestemmingsverkeer op de Langbroekerdijk

Het verkeersluw maken van de Langbroekerdijk zoals opgenomen in het GVVP 2010 en de Omgevingsvisies van 2030 en 2040 sluiten volledig aan bij de conclusies van het onderzoek dat Royal HaskoningDHV voor de gemeente heeft uitgevoerd4. In combinatie met snelheidsremmende maatregelen op de Langbroekerdijk zien wij hierin een oplossing voor de huidige verkeersproblematiek.

B. Nieuwe ondertekenaars 

In aanvulling op de bewoners, belanghoudende organisaties en ambassadeurs die de originele brief en het eerste addendum hebben ondertekend, is door de onderstaande nadien aangegeven dat ze zich ook achter de brief scharen en graag meeondertekenen: 

Bewoners 

[namen privé personen afgeschermd]

Belanghoudende organisaties

Behoud het Langbroekerweteringgebied - Langbroekerdijk De Stichting Behoud het Weteringgebied heeft als doel het leef-, natuur- en woongebied in de Langbroekerwetering te beschermen en behouden. De verkeers(on)veiligheid op de Langbroekerdijk is daarmee voor de Stichting een belangrijk aandachtspunt.
Wandelnet op de LangbroekerdijkWandelnet behartigt met 1.000 vrijwilligers de belangen van wandelaars. Veel routes door het mooie omliggende Langbroekerweteringgebied komen op de Langbroekerdijk uit en wandelaars geven aan dat ze zich onveilig voelen op de dijk.

Bijlage 1 – Mobiliteitsscan N229 (Sweco, 2018) – Pagina 4 t/m 22

  1. Maatregelen doorgaand verkeer buitengebied Utrechtse Heuvelrug (Royal HaskoningDHV, 2021) – Zie T2024-527 ↩︎
  2. Zie Bijlage 1 – Mobiliteitsscan N229 (Sweco, 2018) ↩︎
  3. Netwerkperspectief Provinciale Wegen 2040 (Arcadis, 2021) ↩︎
  4. Maatregelen doorgaand verkeer buitengebied Utrechtse Heuvelrug (Royal HaskoningDHV, 2021) – Zie T2024-527 ↩︎